သံတုိင္ S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

သံတုိင္လမ္းမီးတုိင္၊ ေနေရာင္ျခည္(ဆုိလာ)လွ်ပ္စစ္တုိင္၊ စီစီတီဗီြတပ္ဆင္သည့္တုိင္မ်ဳိးစုံ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း။

read more

รับฉีดอลูมิเนียม

ฉีดอลูมิเนียมตามแบบ, รับฉีดพลาสติกเค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.ฉีดอลูมิเนียมตามแบบผู้ผลิตชิ้นงานอลูมิเนียม ซิงค์ โลหะทุกชนิ

read more

รับฉีดอลูมิเนียม

ฉีดอลูมิเนียมตามแบบ, รับฉีดพลาสติกเค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.ฉีดอลูมิเนียมตามแบบผู้ผลิตชิ้นงานอลูมิเนียม ซิงค์ โลหะทุกชนิ

read more

อลูมิเนียม (Aluminium)

อลูมิเนียม (Aluminium) ถือเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตอ

read more

รางเคเบิล (Cable Tray)

รางเคเบิล (Cable Tray) เป็นรางที่นิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งระบบรางเคเบิลเทรย์นั้นจะถูกใช้สำหรับการรองรับสายไฟฟ้า แบบ

read more